Scholen in Ureterp

Openbare basisschool "De Twirre"
De Skeauwen 18, Ureterp
Telefoon (0512) 30 21 12
Fax (0512) 30 10 95
E-mail info@obsdetwirre.nl
internet: www.obsdetwirre.nl 
  
Chr. basisschool "De Opdracht"
Foareker 21, Ureterp
Telefoon (0512) 30 17 71
Fax (0512) 30 11 71
E-mail info@deopdracht.nl
internet www.deopdracht.nl

Geref. Basisschool "Eben HaŽzer"
Foareker 54, Ureterp
Telefoon (0512) 30 19 37  (tevens fax)
E-mail ebenhaezerureterp@hetnet.nl
internet  www.gbsureterp.nl


Kinderopvang in Ureterp

Peuterzaal "Hummelterp"
De Skeauwen 16a, Ureterp
telefoon (0512) 30 32 78
(opgave kinderen vanaf 2 jaaar)

Kindercentrum De Spil
De Skeauwen 12
9247 BT Ureterp
Telefoon (0512) 38 12 74
internet www.deploeg.nl